در حال بارگزاری لطفا منتظر بمانید ...

سخنان انیشتین

 سخنان ناب انیشتین

به نظر میرسد مشکل اصلی ما کمال خواهی در ابزارها و تداخل اهداف باشد .
کسی که هیچگاه خطایی مرتکب نشده هرگز کار جدیدی را هم شروع نکرده است .
سوالی که گاهی مرا گیج میکند این است که من دیوانه ام یا دیگران ؟
میز ، صندلی ، ظرفی میوه و یک ویولن . انسان برای شاد بودن به چیز دیگری نیاز دارد ؟
تمامی دانش ما ، در مقایسه با واقعیت ، ابتدایی و کودکانه است . ولی با این حال با ارزش ترین
دارایی ما است .
همۀ ادیان ، هنر ها و علوم شاخه های یک درخت هستند .
شکم خالی مشاور سیاسی خوبی نیست .
خشم در آغوش احمق ها خانه میکند .
هر احمقی میتواند چیزها را بزرگتر ، پیچیده تر و خشن تر کند . برای حرکت در جهت عکس به
کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است .
مردی که بتواند در حالی که دختر زیبایی را میبوسد با ایمنی رانندگی کند به بوسه اهمیتی را که
سزاوار آن است نمیدهد .
به کسی که حقیقت را در امور جزئی جدی نگیرد نمیتوان در امور بزرگ اعتماد نمود .
اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح میدهم .
قوانین ریاضی در جایی که به واقعیت مربوط میشوند قطعی نیـستند و وقتـی قطعـی باشـند بـه
واقعیت مربوط نمیگردند .


همۀ ما در پیشگاه خداوند به یک اندازه خردمند هستیم و به یک اندازه احمق .
عقل سلیم یعنی مجموعه ای از پیش داوری ها که تا قبل از هیجده سالگی بدست آمده اند .
توجه به انسان و سرنوشتش همواره باید انگیزۀ اصلی در تلاشهای فنی باشد . هیچگاه این را در
حین رسم نمودارها و حل معادلات فراموش نکنید .
به نظر من تداخل اهداف و کمال خواهی ابزارها مشخصه های زمان ما هستند .
نگران مشکلات خود در ریاضیات نباشید . میتوانم به شما اطمینان دهم کـه مـال مـن بزرگتـر
است .
تحصیلات آن چیزی است که برای فرد ، پس از فراموش کردن آن چه که در مدرسـه آموختـه
است ، باقی میماند .
هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد ، اما نه ساده تر از آن .
هر چیزی که مهم باشد لزوماً قابل شمارش نیست . هر چیزی هم که قابل شمارش باشد لزومـاً
مهم نیست .
چقدر کم اند آنانی که با چشمهای خود میبینند و با قلبهای خود احساس مینمایند .
خداوند همیشه ساده ترین راه را برمیگزیند .
خداوند به مشکلات ریاضی ما اهمیتی نمیدهد . او به صورت عملی انتگرال میگیرد .
خداوند تاس نمیریزد .
نیروی جاذبه مسئول افتادن افراد در عشق نیست .
ارواح بزرگ همیشه با مخالفت خشونت آمیز ذهن های متوسط روبرو شده اند .


من آنقدر هنرمند هستم که در خیال خودم آزادانه ترسیم کنم . خیال مهم تـر از دانـش اسـت .
دانش محدود است ، ولی خیال دنیا را در برمیگیرد .
نمیدانم ، اهمیتی هم نمیدهم ، فرقی هم نمیکند .
حوصلۀ آن دسته از دانشمندانی را که یک تکه چوب برمیدارند ، نازکترین جای آنرا پیدا میکنند و
تعداد زیادی سوراخ در آسانترین جای آن ایجاد مینمایند ندارم .
من هوش خاصی ندارم ، فقط شدیداً کنجکاوم .
من در چنان تنهایی زندگی میکنم که در جوانی دردناک است ولی در سالهای بلوغ فکری گـوارا
میشود .
نگران آینده نیستم ، خودش بزودی خواهد آمد .
ماهها و سالها فکر میکنم . در نود و نه مورد نتیجه گیری ام غلط است ، ولی در صدمین بار حق
با من است .
دوست دارم افکار خدا را بدانم ….. بقیۀ چیزها فقط جزئیات اند .
اگر
Aمعادل موفقیت باشد آنگاه فرمول چنین می شـود : A=X+Y+Zکـه در آن X
کار ، Yبازی و Zبسته نگه داشتن دهان است .
اگر میدانستم که قفل بازکن میشدم .
اگر مردم فقط بخاطر ترس از تنبیه خوب هستند و امید به پاداش دارند پس بایـد خیلـی تاسـف
بخوریم .
اگر واقعیات با نظریات نمیخوانند واقعیات را تغییر دهید .


اگر میدانستیم چه میکنیم که به آن تحقیق نمیگفتیم ، میگفتیم ؟
تخیل مهمتر از دانش است .
در امور مربوط به حقیقت و عدالت فرقی بین مشکلات بزرگ و کوچک نیـست . چـون مـسائل
راجع به رفتار با مردم همگی یکسان هستند .
برای اینکه کسی عضوی معصوم از یک گله گوسفند باشد قبـل از هـر چیـز بایـد خـودش هـم
گوسفند باشد .
اطلاعات به معنی دانش نیست .
دیوانگی : انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن .
روشنفکران مشکلات را حل میکنند ولی نوابغ از بروز آنها جلوگیری مینمایند .
آیا عجیب نیست که من که فقط کتابهای غیر معروف نوشته ام این قدر معروف باشم ؟
اینکه فن آوری ما از انسانیت ما جلو زده است به طرز ترسناکی آشکار شده است .
اینکه کنجکاوی از آموزش رسمی جان سالم به در میبرد واقعاً یک معجزه است .
تغییر ماهیت پلوتونیوم ساده تر از تغییر ماهیت روح شریر انسانی است .
روح فقط به افراد داده میشود .
اینکه تا به این حد در جهان شناخته شده باشی و تا این حد تنها باشی عجیب است .
باید بتوان قوانین فیزیک را به یک پیشخدمت توضیح داد .


دلیلش این نیست که من خیلی زرنگ هستم . دلیلش فقط این اسـت کـه مـدت بیـشتری روی
مسائل کار میکنم .
لذت نگریستن و ادارک ، زیباترین هدیه طبیعت است .
به کاشتن بذرهای خود ادامه دهید ، چون هیچگاه نمیدانید کدامیک رشد خواهنـد کـرد – شـاید
همه شان .
آگاهی به آنچه که هست راه مستقیمی را به سوی آنچه که باید باشد نمیگشاید .
از دیروز درس بگیرید ، در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشـید . مهـم ایـن اسـت کـه از
پرسیدن باز نایستید .
منطق شما را از
Aبه Bمیرساند ولی تخیل شما را به همه جا میبرد .
عمیقاً به طبیعت بنگرید ، پس از آن است که همه چیز را بهتر درک خواهید نمود .
عشق ، نسبت به وظیفه ، معلم بهتری است .
حافظه فریبکار است چون از وقایع روز رنگ میپذیرد .
اکثر اصول علمی اساساً ساده هستند و قاعدتاً باید بتوان آنها را به زبانی که برای همگـان قابـل
فهم باشد بیان نمود .
اکثر مردم میگویند که هوش است که یک دانـشمند را برجـسته میـسازد ، اشـتباه مـی کننـد :
شخصیت است که این کار را میکند .
هرگز کاری بر خلاف وجدان خود نکنید ، حتی اگر قانون از شما بخواهد .
هیچگاه یک کنجکاوی مقدس را از دست ندهید .


انبوهی از آزمایشها نمیتوانند ثابت کنند که من درست گفته ام ، ولی تنها یک آزمـایش میتوانـد
ثابت کند که اشتباه گفته ام .
وقتی محدودیت های خود را بپذیریم میتوانیم از آنها عبور کنیم .
فقط دو چیز هستند که نهایت ندارند ، جهان و حماقت انسانها ، و تازه در مورد اولی هم مطمئن
نیستم .
مردم عاشق شکستن چوب هستند ، این کاری است که نتیجه اش بلافاصله مشاهده میشود .
سیاست مربوط به زمان حال میشود ولی یک معادله تا ابد میماند .
ریاضی محض در واقع به شعر درآمدن نظرات منطقی است .
دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید ، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد . یک ساعت
در کنار دختری زیبا بنشینید ، به نظرتان یک دقیقه خواهد آمد . این یعنی نسبیت .
مطالعه ، پس از اینکه به یک سنی برسید ، ذهن را بیش از حد از کارهای خلاقانه دور میـسازد .
هر کسی که بسیار بخواند و از مغزش خیلی کم استفاده کند دچار عادت تنبلهـا ، یعنـی تفکـر ،
میگردد .
علم چیزی بسیار عالی است ، اگر آدم مجبور نباشد خرج زندگی اش را از آن درآورد .
چقدر کم هستند کسانی که با چشمان خود ببینند و با مغز خود بیاندیشند .
سعی نکنید موفق شوید ، بلکه سعی کنید با ارزش شوید .
تلاش برای ترکیب عقل و قدرت به ندرت موفقیت آمیز بوده است و آن هم فقـط بـرای مـدتی
کوتاه .


شیطان جریمه ای را با چیزهایی که در زندگی از آنها لذت میبریم همراه سـاخته اسـت . مـا یـا
سلامتی مان را از دست میدهیم یا روحمان را و یا اینکه چاق میشویم .
فرق بین حماقت و نبوغ این است که نبوغ حدی دارد .
محیط یعنی همه چیزهایی که جزئی از من نیستند .
هر چه سریعتر بروید کوتاهتر میشوید .
ترس از مرگ غیر عقلانی ترین نوع ترس است ، چون آدم مرده اصلاً در معرض خطر تـصادف
نیست .
آنچه که درک آن از همه مشکلتر میباشد مالیات بر درآمد است .
مهم این است که از پرسیدن باز نایستید .
هر چه نظریۀ کوانتوم بیشتر موفق میگردد احمقانه تر به نظر میرسد .
زیباترین چیز مرموزترین چیز است . این همان منبع همۀ هنرها و علوم واقعی میباشد .
غیر قابل درک ترین چیز در مورد دنیا این است که قابل درک میباشد .
تنها چیز با ارزشِ واقعی قوۀ الهام است .
تنها منبع دانش تجربه است .
تنها چیزی که در آنچه درک میکنم اختلال ایجاد مینماید آموخته هایم میباشد .
راز خلاقیت در این است که بدانید چگونه منابع خود را مخفی سازید .
تراژدی زندگی آن چیزی است که وقتی آدم زنده است در او میمیرد .


ارزش آدمی با آنچه که میدهد معلوم میشود نه با آنچه که میگیرد .
تمامی دانش چیزی بیش از پالایش افکار روزمره نیست .
درک تلگراف بیسیم مشکل نیست . تلگراف معمولی مثل یک گربۀ خیلی دراز اسـت . دمـش را
در نیویورک میکشید و زبانش در لس آنجلس میو میو میکند . تلگراف بیسیم هـم مثـل همـین
است ، فقط بدون گربه .
دنیا جای خطرناکی برای زندگی است . نه به خاطر مردمان شرور ، بلکه به خاطر کسانی که آن
شرارتها را نگاه میکنند و کاری در مورد آن انجام نمیدهند .
فقط دو راه برای زندگی کردن وجود دارد . یکی این است که هیچ چیـزی معجـزه نیـست . راه
دیگر این است که انگار همه چیز معجزه است .
زمانی می آید که ذهن به سطح جدیدی از دانایی میرسد ، ولی نمیتواند بگوید چگونـه بـه آنجـا
رسیده است .
نمیتوانیم از انسانیت ناامید شویم ، چون خودمان هم انسان هستیم .
نمیتوانیم مشکلاتمان را با همان ذهنیتی که آنها را ایجاد کردیم حل نماییم .
خیلی باید مواظب باشیم که عقل را تبدیل به خدا نکنیم ، البته قدرت دارد ولی شخصیت ندارد .
ضعف رفتاری تبدیل به ضعف شخصیتی میگردد .
وقتی راه حل ساده باشد یعنی اینکه خدا در حال پاسخ دادن است .
وقتی دنیا دیگر صحنه امیدها و آرزوهای شخصی ما نباشد ، وقتی ما بـا آن بـصورت اشخاصـی
آزاد ، ستایشگر ، پرسشگر و مشاهده گر روبرو شویم ، آنگاه است کـه وارد عرصـۀ هنـر و علـم
میشویم .


ِک
شتی هر کسی که خود را بر مسند قضاوت دربارۀ حقیقت و دانایی بنشاند با خندۀ خدایان غرق
خواهد شد .
چرا این علم کاربردی که باعث صرفه جویی در نیروی انسانی میشود و زندگی را آسانتر میـسازد
این قدر کم شادی به همراه دارد ؟ پاسخ ساده ای دارد : چون نیاموخته ایـم کـه از آن اسـتفادۀ
معقول ببریم .
احتیاجی به تفکر عمیق نیست . از زندگی روزمره هم میتوان فهمید که هر کسی بـرای دیگـران
زنده است .
میپرسید آیا دفترچه ای دارم که نظرات مهم خودم را در آن بنگارم . تـا بـه حـال فقـط یکـی
داشته ام .
نمیتوانید همزمان از جنگ جلوگیری کنید و برای آن آماده شوید .
حیات آدمی وقتی آغاز میشود که او از خودش بیرون رود .
گاهی بعضی افراد بیشترین بها را برای چیزهایی میپردازند که دیگران آنها را به رایگان دریافـت
میکنند .
صلح را نمیتوان با زور حفظ کرد . دستیابی به آن تنها از طریق درک ممکن است .
نمیدانم سلاحهای مورد استفاده در جنگ جهانی سوم چه خواهند بود ، ولـی سـلاحهای جنـگ
جهانی چهارم چوب و سنگ خواهند بود .
نه ، این جوری نمیشود … چگونه میخواهید یک پدیدۀ مهم زیست شناختی ، مثل عاشق شـدن
برای اولین بار ، را با عبارات شیمی و فیزیک توضیح دهید .
آزادسازی نیروی اتم همه چیز به جز شیوۀ تفکر ما را تغییر داده است .


یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصۀ علم و هنر میشود فرار از زندگی روزمره
است .
اصلاً معنی ندارد . اشخاصی مثل ما که فیزیک را درک کرده اند میدانند که تفاوت گذاشتن بین
گذشته ، حال و آینده تنها یک توهم دائمی و لجبازانه است .
واقعیت فقط یک توهم است که البته خیلی ایستادگی میکند .
اغلب معلم ها وقت خود را با پرسیدن سوالهایی که هدف از آنها یافتن چیزهایی است که دانـش
آموز نمیداند تلف میکنند . هنر واقعی در پرسشگری آن است که ببینیم دانش آموز چه میدانـد و
یا قادر به آموختن چیست .
هر گز آموختن را وظیفه ندانید ، بلکه موقعیتی برای درک زیبایی در عرصـه روح اسـت و بـرای
این پدید آمده که شما از آن لذت ببرید و جامعه از کارهای آیندۀ شما منتفع گردد .
آموزش باید به گونه ای باشد که آنچه ارائه میگردد هدیـه ای بـا ارزش تلقـی گـردد ، نـه یـک
وظیفۀ شاق .
بهتر است مردم مثل حیوانات باشند ….. و از ضمیر خود بیشتر بهره ببرند . آنان نباید بـه هنگـام
انجام کاری نسبت به آن خیلی آگاه باشند .
زندگی با ارزش تنها از آن کسی است که برای دیگران زنده باشد .
با ارزش ترین چیزهای زندگی آنهایی نیستند که برایشان پول دریافت میکنیم .
کسی که قدر ارزشهای فرهنگی را میداند نمیتواند طرفدار صلح نباشد .
نمیتوانید همان طور که به یک اتومبیل علاقه دارید به اسب هـم علاقـه داشـته باشـید . اسـب
احساسات انسانی را به نحوی برانگیخته میکند که اتومبیل قادر به آن نیست .
قبول دارم که افکار بر جسم تاثیر میگذارد .


از زندگی ام در سالهای پیری راضی ام . حس بذله گویی خود را حفظ کرده ام و نه خـودم و نـه
بغل دستی ام را جدی نمیگیرم .
ذهن خلاق هدیه ای مقدس و ذهن حسابگر خدمتکاری صادق است . ولی ما جامعه ای سـاخته
ایم که خدمتکار را گرامی میدارد و هدیه رافراموش نموده است .
اشخاصی مثل شما و من ، هر چند که مثل بقیه فانی هستیم ، ولی با گذر زمان پیر نمیشویم …
همواره مثل کودکانی کنجکاو در برابر آن راز بزرگی که در آن زندگی را آغاز کردیم می ایـستیم
.
به طرز مخوفی آشکار شده است که فن آوری ما از انسانیت ما پیشی گرفته است .
باید حداکثر توانمان را بکار گیریم . این مسئولیت مقدس و انسانی ما است .
وقتی بپذیریم که جهان چیزی است که در هیچ گسترش مییابد ، بستن نوارهای پیچازی به خود
آسان میگردد .
جستجوی حقیقت با ارزش تر از تصاحب آن است .
مثال زدن فقط یک راهِ دیگرِ آموزش دادن نیست ، تنها راه آن است .
شهرت باعث هر چه بیشتر احمق شدن من میگردد ، که البته پدیده متداولی است .
تنها دلیل وجود زمان این است که همه چیزها با هم اتفاق نیفتند .
عمیقاً معتقدم که اساس جهان زیبا و ساده است .
حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه سربلند بیرون آید .


کلیسا دانشمندان را مرتد میدانست . ولی آنان حقیقتاً انسانهای متدینی بوده اند ، چون بـه نظـم
جهان اعتقاد داشته اند .
اگر مجبور شوم نظریۀ نسبیت را در یک جمله خلاصه کنم میگویم که : زمـان ، فـضا و جاذبـه
هویتی جدا از ماده ندارند .
شما به من بیسبال بیاموزید و من به شما نسبیت یاد خواهم داد ….. ولی نه ، صـبر کنیـد . شـما
نسبیت را سریعتر از من که بیسبال می آموزم یاد خواهید گرفت .
زندگی مثل دوچرخه سواری است . برای حفظ تعادل باید حرکت کنید .
تا وقتی انسانها باشند جنگ هم خواهد بود .
به استاندارد ساختن اتومبیلها اعتقاد دارم ، ولی به استاندارد ساختن مردم نه .
برای شناختن یک کشور باید با خاک آن تماس مستقیم بیابید . نگریستن به دنیا از پشت شیشه
اتومبیل بیفایده است .
عاشق سفر هستم ، ولی از رسیدن متنفرم .
سیاست مشکل تر از فیزیک است .
از رفتن به جاهای شلوغ و ایراد سخنرانی متنفرم . از ایـستادن در مقابـل دوربینهـا و پاسـخ بـه
سوالات متعدد متنفرم . اینکه افکار عمومی به من ، که یک دانشمند هستم و با مفاهیم انتزاعی
سروکار دارم و اگر تنهایم بگذارند خوشحال خواهم شد ، گیر میدهند یک جور بـروز روانـشناسی
توده ها است که من از درک آن عاجزم .
هنگامی که مهمانان سرشناسی به ملاقاتش آمده بودند و همسرش از او خواست لباس رسمی بپوشد :
اگر میخواهند مرا ببینند من اینجا هستم . ولی اگر میخواهند لباسهایم را ببینند درب کمد را بـاز
کنید و کت و شلوارهایم را نشانشان دهید .


به ریاضیات اعتقاد ندارم .
بدترین چیز نسل جوان این است که من دیگر به آن تعلق ندارم .
نمیتوان با آرام نشستن در جایی دور و بنی آدم را کرم حشره خواندن به کسی کمک نمود .
جایی که عشق باشد سوال نخواهد بود .
ما مثل بچۀ کوچکی هستیم که به کتابخانۀ عظیمی مملو از کتابهایی به زبانهـای مختلـف وارد
میشود . بچه میداند که یک کسی باید آن کتابها را نوشته باشد . نمیداند چگونه . زبـان آنهـا را
نیز درک نمیکند . تنها حدس میزند که نوعی نظـم مرمـوز در چیـدن کتابهـا وجـود دارد . ولـی
نمیداند آن نظم چیست . به نظر من این طرز رفتار با هوش ترین انسانها در مقابل خداوند اسـت
. ما میبینیم که جهان به طرز شگفت انگیزی مرتب میشود و از بعضی قـوانین پیـروی میکنـد .
ولی تنها اندکی از این قوانین را میفهمیم . ذهن محدود ما نمیتواند نیروی مرموزی را کـه صـور
فلکی را به حرکت در می آورد درک کند .
, ,
Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های اخیر

وبسایت مکس فایل روشی جدید و کاملا کاربردی و مفید برای دستیابی به موفقیت

تیم مکس فایل راهی جدید برای رسیدن به موفقیت و خود شکوفایی و خودشناسی را درزندگی به شما ارائه میدهد ما در این وبسایت، راز موفقیت و اعتماد به نفس و شخصیت انسان هایی که آنها را موفق میدانیم و دوستشان داریم آنهارا الگو قرار میدهیم را بیان میکنیم

تا کسانی که واقعا طالب موفقیت هستند بتوانند راه دقیق و سریع موفقیت را با شناخت این انسان ها بیابند.

با ما همراه باشید و سوالاتتان را از ما بپرسید

خبرنامه ها

برای سفارش کلیپ ها و کتابها و مطالب مورد نظر با ما تماس بگیرید